فرم جذب سرمایه گذار برای استارتاپ

استارتاپ هایی که مایل به ثبت درخواست سرمایه گذاری اند ، میتوانند فرم زیر را پر نمایند .