درباره ما

توسـعه اکوسیستم نوآوری و فناوری نیازمند ایفای نقش مستمر و موثر نهادهای متنوعی است تا جوانان خلاق و باهوش بتوانند، ایده‌های کسب و کار خود را در معرض ارزیابی و اجرا قرار دهند. خانـه نـوآوری بیهقی می تواند یکـی از نهادهـای فعـال این اکوسیسـتم باشد کـه در فرآیند شناسـایی و جـذب فرصـت هـا و خدمـات متعـدد توسـعه کسـب و کار، الگـوی خوبـی ارائـه دهد.  تنوع موضوع پذیرش، ترکیب منتورها و مشاورین و شبکه سازی خوب با اکوسیستم در کنار دقت و دلسوزی، فرصت مناسبی را در اختیار تیم ها و سرمایه گذاران برای همکاری با خانه نوآوری بیهقی قرار می دهد.

خانــــــــــــــــه نوآوری لازمه شـکل گیری اقتصـاد دانش محور و نوآوری، شـکل گیری اکوسیسـتمی اسـت کـه شـامل اجـزای مختلـف پشـتیبان نوآوران و کارآفرینان اسـت. رویدادهای نـوآوری و کارآفرینی، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، واسطه های سـرمایه گذاری، شرکت‌های مشـاوره، مدرسـه ها و دوره‌هـای کسـب وکار، پارک‌هـای علم و فناوری، فضاهای کار اشـتراکی، استارتاپ استودیوها و… اجزای مختلف این اکوسیستم هستند. یکـی از پلتفرم هـای روبـه رشـد در جهـان، مراکـز نـوآوری و کارآفرینـی دانشـگاه ها هسـتند. رسـالت این مراکز شناسـایی و آمـوزش دانشـجویان مسـتعد کارآفرینـی و فن آفرینـی، توانمندسـازی افـراد و هدایت آن ها در جهت پـرورش ایده های خام، تسهیل و شتابدهی شکل گیری استارتاپ‌ها و رشد سریع شرکت‌های نوآور– فناور آن هاست. خانه نوآوری، با قرارگرفتن در حلقهی اول اکوسیسـتم، با هدایت نخبگان و متخصصان به سـوی کارآفرینی و کمک به شکل گیری ایده های نوآورانه شان و راه انـدازی کسـب وکارهـای فنـاوری و نـوآوری محور، نقش پیشران در توسعه اکوسیستم را برعهده می گیرد.

تاریخچه و

معرفی خانه نوآوری

عایدی خانه نوآوری بیهقی مشارکت در آرزوی ایده پردازان است،

ما در خانه نوآوری بین ده تا پانزده درصد از استارتاپی که راه می اندازید و موفق می شود را

سهیم می شویم.

مأموریت خانـــــــــه نوآوری بیهقی

خانه نوآوری یک نهاد رشـد دهنده در اکوسیسـتم کارآفرینی و اسـتارتاپی ایران با هدف پیشـرفت دانش از طریق پژوهش، آمـوزش، یادگیری، پشـتیبانی، توسـعه کسـب و کارهـای نوپا، ارائـه خدمـات و فضـای فیزیکـی می باشـد. خانه با در دسـت داشـتن شـبکه سـرمایه گذاری در تلاش اسـت بـرای “خلـق تفکر کارآفرینی” و رشـد و تجربه توسـعه اقتصادی/ اجتماعی گروه ها و افراد استارتاپی، کارآفرینان و سازمانهای تحول یافته کاتالیزوری باشـد تا در راسـتای ارزش آفرینی برای ذینفعان و فعـالان ایـن حـوزه ماموریت خـود را برای جامعـه کارآفرینان انجام دهد.

اهداف خانه نوآوری بیهقی بشرح ذیل تقسیم و در ‌حال پیگیری می باشد.

 • ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان
 • پذیرش نوآوران و کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت های گروهی
 •  بستر سازی جهت پیاده سازی ایده‌های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
 • کمک به استارتاپ‌ها برای پاسخگویی به تقاضای بازار
 •  توسعه مهارت های رهبری کارآفرینان
 • تلاش برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری (معرفی استارتاپ‌ها به سرمایه گذاران)
 • رشد اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه شهرستان

اهداف،

وظایف خانه نوآوری بیهقی

 • پذیرش صاحبان ایده
 • کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه.
 • هدایت صاحبان ایده برای پیاده سازی ایده از طریق ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز.
 • تشویق و ترغیب نوآوران به راه اندازی کسب و کارهای دانشی.
 • ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد واحدهای فناور.
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت حفظ حقوق مالکیت فکری.
 • حمایت از صاحبان ایده در راستای کاربردی نمودن ایده های علمی.

وظایف

خانه نوآوری بیهقی

خانه نوآوری نهادی برای تعالی و رشد در اکو‌سیستم کارآفرینی و استارتاپی است.